Återvinning skrotbil

Information återvinning

Återvinning av uttjänta skrotbilar

Så länge bilen har funnits har man försökt att återanvända så mycket som möjligt vid skrotning av densamma. Resultatet blev dåligt och skrotbilarna framstår mer som verkliga miljöbovar. Lagstiftningar om bilskrotning upprätthölls både under år 1975 1998. Ingen gjorde någon synlig positiv verkan för att förhindra den ökade miljöförstöringen med bland annat dumpning av skrotbilar i naturen.

 

År 2000 kom dock EU-direktiv (2000/53/EG) med förordning om en mer strukturerad återanvändning av uttjänta fordon med max totalvikt av 3,5 ton. Tonvikten är lagd på att förebygga miljöskadligt avfall från uttjänta fordon. Efter remissförfarande konsoliderades direktivet senast 2016-06-08.

Första resultatet i Sverige blev fastställande av förordningen om producentansvar. (SFS 2007:185). Producenter är tillverkare och importörer och medlemsföretagen omfattar 99 % av den totala nybilsförsäljningen. Den svenska organisationen är BIL Sweden och sanktioneras av Naturvårdsverket.

Huvudsyftet med denna organisation är tillhandahållande av system för mottagning av uttjänta fordon till auktoriserade bilskrotare samt att klargöra återvinningsmålen. För år 2015 gällde kravet på 95 % återvinning/återanvändning och som också nåddes.

 

I samband med producentansvaret utkom Miljö och energidepartementet med Bilskrotningsförordningen (SFS 2007:186)

Denna förordning gäller för auktoriserade bilskrotare. Tillståndet utfärdas av Länsstyrelsen som även återkallar det om inte de preciserade kraven i förordningen följes. Tillstånd av transporter av inte sanerade skrotbilar, som klassas som miljöfarligt avfall, utfärdas också av Länsstyrelsen. Tillståndet skall finnas tillgängligt vid biltransporten. Krav ställs på specifik transportförsäkring och utbildad personal.

 

De auktoriserade bilskrotningsföretagen samarbetar med producenterna i återvinningsprocessen. Det naturliga förloppet är att dessa bilskrotare sanerar och pressar bilarna enligt kraven och skickar sedan de hoppressade bilarna till ett fragmenteringsföretag. Även dessa företag samarbetar med producenterna i första hand mot målet av återanvändning. Det nådda målet 95 % går nu mot 100 % återvinning. Vidare ansvarar dessa auktoriserade skrotare för att fordonet blir avregistrerat hos Trafikstyrelsen på ett korrekt sätt och därmed stoppas möjligheten att återanvända bilen i trafik.

 

Genom lagstiftning och intensivt utvecklingsarbete har återvinningsprocessen kommit långt. Det betyder att återanvändningen generar pengar som kommer ägaren av skrotbilen till dels. Idag betyder det att skrotningen med bärgning och transporter utförda med Länsstyrelsens tillstånd i de flesta fallen är gratis. Mycket återstår att utveckla för att nå den miljöbesparing med uttjänta bilar som många hoppas på. Ett effektivt sätt att medverka i strävan är att ägaren av skrotbilen väljer att skrota bilen på ett miljövänligt och lagligt sätt.

Copyright © 2017 bilskrot.tips. Alla rättigheter är reserverade.