Sanering av skrotbilen

Information sanering av skrotbil

Vad händer på bilskroten med skrotbilen

Anläggningen inklusive utrustning och arbetsmetoder följde strikt krav regler som kungjorts i ”Bilskrotningsförordningen”. Anordningar under mark, och som ej sågs, var ett nätverk av rör för dag- och spillvatten med oljeavskiljare och efterrenare. Allt efter förordningen och godkänd av miljökontoret.

Ytterområdet bestod främst av en gigantisk press på betongunderlag och en stor lagringsplats för pressade skrotbilar. Förutom verkstadslokalen fanns avskilda utrymmen för lagring av däck, batterier, aluminium fälgar, katalysatorer och ett antal behållare för olika vätskor, som bensin, diesel, oljor, glykol mm.

Dränering Första momentet var framtagning av skrotbilen med travers med placering på lyft. Golvet på arbetsplatsen var utformad som ett tråg. Detta för att ett eventuellt spill vid saneringsarbetet kunde samlas in före utsläpp i avloppssystemet. För rationell hantering var utrustningar för automatiska

länsningar av olika system placerade runt arbetsplatsen. Efter dockning med lyft demonterades batteriet och utsugningsslangar för bränsle, motorolja, kyl-

vatten placerades. Alla pumparna startades upp och samtidigt lyftes skrotbilen. Utsugningsanordning placerades i bakaxeln. Under det automatiska dräneringsarbetet demonterades katalysatorn och hjulen plockades av och placerades på en sidostation. Där sorterades däck ,aluminiumfälgar och katalysator för vidare transport till de avskilda förvaringsutrymmena. Slangarna efter dräneringen återplacerades och skrotbilen krokades åter till traversen för en kort förflyttning till nästa station. Eftersom detta företag inte demonterar detaljer till försäljning blev tiden mycket kort här. Freon, etanoltankar och vissa andra inte godkända för fragmentering togs om hand.

 

Därefter flyttades skrotbilen till uppställningsplatsen för pressning. Pressning Skrotbilen som fortfarande var intakt med de tunga komponenterna motor, växellåda och bakaxlar var nu färdig för sista momentet hos skrotningsföretaget. Med truck placerades den i den gigantiska pressen, som fungerade som ett hydrauliskt pressverktyg med enorma käftar. Sakta sänktes överdelen till biltaket som trycktes ihop som fnöske och nästan ljudlöst. När motorn

trycktes ihop uppstod ett knakande och knastrande som skar genom märg och ben. När pressen lyfts låg ett platt stålpaket i pressen, Den placerades tillsammans med de övriga skrotbilarna på lagret i väntan på transport till ett fragmenteringsföretag. På grund av de stora kraven som ställts på skrotningsprocessen vidareutveckling, då i första hand beroende på den allt högre återvinnings- och återanvändningsgraden, gör att de olika företagen tvingats till specialisering av verksamheten. Även Bilskrotningsförordningens hårda och ovillkorliga regler och normer påverkar utvecklingen åt detta håll.

Återvinningskrav. Slutprocessen i kretsloppet med återanvändning fragmentering och återvinning av material till förnyad produktion. Återanvändningskravet var fram till år 2015 ställt till minst 85 % av bilens vikt. Målet nåddes med god marginal men kravet höjdes till minst 95 %. Detta krav bedömdes

inte som omöjligt att nå. Men intensiteten vid utvecklingsarbeten av utrustningar och lämpliga metoder bedömdes stiga med kvadraten för varje procents förbättring. Enbart kommande förbättringar inom fragmentering och återanvändande räcker inte. För ett antal år sedan bildades forumet bilproducenter, som består av representanter för tillverkare, importörer och återvinnare. Deras uppgift är att beakta kända återvinningsproblem allaredan på konstruktionsstadiet. Materialval, åtkomlighet av svårfragmenterade detaljer samt i viss utformning bearbetas i gruppen.Så länge bilen har funnits har man försökt att återanvända så mycket som möjligt vid skrotning av densamma. Resultatet blev dåligt och skrotbilarna framstår mer som verkliga miljöbovar.

Lagstiftningar om bilskrotning upprätthölls både under år 1975 1998. Ingen gjorde någon synlig positiv verkan för att förhindra den ökade miljöförstöringen med bland annat dumpning av skrotbilar i naturen.

 

År 2000 kom dock EU-direktiv (2000/53/EG) med förordning om en mer strukturerad återanvändning av uttjänta fordon med max totalvikt av 3,5 ton. Tonvikten är lagd på att förebygga miljöskadligt avfall från uttjänta fordon. Efter remissförfarande konsoliderades direktivet senast 2016-06-08.

Första resultatet i Sverige blev fastställande av förordningen om producentansvar. (SFS 2007:185) Producenter är tillverkare och importörer och medlemsföretagen omfattar 99 % av den totala nybilsförsäljningen. Den svenska organisationen är BIL Sweden och sanktioneras av Naturvårdsverket.

Huvudsyftet med denna organisation är tillhandahållande av system för mottagning av uttjänta fordon till auktoriserade bilskrotare samt att klargöra återvinningsmålen. För år 2015 gällde kravet på 95 % återvinning/återanvändning och som också nåddes.

 

I samband med producentansvaret utkom Miljö och energidepartementet med Bilskrotningsförordningen (SFS 2007:186)

Denna förordning gäller för auktoriserade bilskrotare. Tillståndet utfärdas av Länsstyrelsen som även återkallar det om inte de preciserade kraven i förordningen följes.

 

Tillstånd av transporter av inte sanerade skrotbilar, som klassas som miljöfarligt avfall, utfärdasockså av Länsstyrelsen. Tillståndet skall finnas tillgängligt vid biltransporten. Krav ställs på specifik transportförsäkring och utbildad personal.

 

De auktoriserade bilskrotningsföretagen samarbetar med producenterna i återvinningsprocessen. Det naturliga förloppet är att dessa bilskrotare sanerar och pressar bilarna enligt kraven och skickar sedan de hoppressade bilarna till ett fragmenteringsföretag. Även dessa företag samarbetar med producenterna i första hand mot målet av återanvändning. Det nådda målet 95 % går nu mot 100 % återvinning. Vidare ansvarar dessa auktoriserade skrotare för att fordonet blir avregistrerat hos Trafikstyrelsen på ett korrekt sätt och därmed stoppas möjligheten att återanvända bilen i trafik.

 

Genom lagstiftning och intensivt utvecklingsarbete har återvinningsprocessen kommit långt. Det betyder att återanvändningen generar pengar som kommer ägaren av skrotbilen till dels. Idag betyder det att skrotningen med bärgning och transporter utförda med Länsstyrelsens tillstånd i de flesta fallen är gratis. Mycket återstår att utveckla för att nå den miljöbesparing med uttjänta bilar som många hoppas på. Ett effektivt sätt att medverka i strävan är att ägaren av skrotbilen väljer att skrota bilen på ett miljövänligt och lagligt sätt.

Copyright © 2017 bilskrot.tips. Alla rättigheter är reserverade.