Skrota bilen med hämtning gratis

Bärgning av en inte sanerad skrotbil klassa av Länsstyrelsen som transport av miljöfarligt avfall. En inte sanerad bil är inte tömd på vätskor, som oljor, kylvatten, batteri och andra ämnen, som bidrar till att speciella saneringsåtgärder krävs vid en eventuell olycka under transporten till bilskroten.

För att utföra dessa bärgningar krävs ett tillstånd av Länsstyrelsen. En speciell transportförsäkring utöver normala trafikförsäkringar måste tecknas av bärgningsföretagen. Dessa måste också bevisa kunskap inom området trafikfarligt avfall innan tillståndet beviljas. Vidare skall erhållet

tillstånd finnas tillgängligt i transportbilen. Försäkringen skall täcka alla eventuella kostnader i samband med saneringsarbeten som uppstå

vid bärgning och transport till bilskroten. Många bilar som skall skrotas kan allaredan vid lastningen orsaka oljeläckage eller andra miljörisker. Samma kan inträffa under transporten som även kan innebära olyckor som orsakar miljöfarligt spill. Alla dessa tänkbara miljöfördärvande läckage måste saneras av fackmän och någon måste också betala för dessa. Vid ett spill på allmänna vägar och gator blir polisen sannolikt inkopplad och händelsen utreds.

Den av Länsstyrelsen krävda försäkringen för transport av miljöfarligt avfall skall normalt täcka kostnaden  vid sådana tillfällen.  Vem som bär ansvaret, när transport utföres av företag som inte har tillstånd och inte heller den krävda försäkringen, om en olycka skulle hända är en juridisk fråga.

Föraren av bärgningsbilen eller ägaren av skrotbilen som orsakar kostnaden för saneringen. Skrotbilen som bärgas av ett registrerat företag, med tillstånd av Länsstyrelsen, samarbetar naturligt med en auktoriserad bilskrotare som juridiskt ansvarar för att den inlämnade bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen.


Det är av stor vikt för ägaren av skrotbilen att försäkra sig om att så blir fallet. En stor del av tänkta skrotbilar går vidare i trafik utan ägarens vetskap och kommer troligtvis att skaffa honom negativa överraskningar. Likaså är risken stor att bilen kommer in i illegal verksamhet. Detta befaras i riksdagens motion

2017/18:246


För att minska risken att så blir fallet bör ägaren av skrotbilen beställa hämtning av ett registrerat företag med tillstånd av Länsstyrelsen.  Garantier för att bilen lämnas till ett auktoriserat företag med juridiskt ansvar för avregistrering hos Transportstyrelsen lämnas genom skrotningsintyg. En auktoriserad bilskrotare utsedd av bilproducenterna mottar en komplett skrotbil gratis och  bärgningsföretaget utför transporten till sådan bilskrotare i flesta fall gratis.


I Google annonser kan ägare till skrotbilar enkelt urskilja de olika aktörerna inom området      ”hämta skrotbilar.”

Information skrotbilshämtning

Copyright © 2017 bilskrot.tips. Alla rättigheter är reserverade.